czwartek, 13 czerwca 2013 08:46

Modernizacja sieci cieplnej magistralnej na trasie od komory K-5 przyul. Staffa do komory K-12A przy ul. Jagiellończyka

baner RPO - kolor

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu realizuje projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Mielca” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

 

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Modernizacja sieci cieplnej magistralnej na trasie od komory K-5 przy ul. Staffa

                            do komory K-12A przy ul. Jagiellończyka

Całkowita wartość projektu (PLN): 2 353 306,04 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 956 628,47 PLN

Nazwa beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mielcu
                                      ul. Grunwaldzka 3, 39 - 300 Mielec

Okres realizacji projektu:  2011 – 2012 r.

Projekt obejmuje modernizację sieci i przyłączy ciepłowniczych o długości 0,84 km

 

Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej w celu zmniejszenia strat energii podczas przesyłu i dystrybucji ciepła w systemie ciepłowniczym MPEC Sp. Z o.o. w Mielcu. Realizowane działanie przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów oraz stworzenia warunków do wzrostu gospodarczego i wpłynie na poprawę środowiska naturalnego. Ograniczona ilość zasobów naturalnych, a także zanieczyszczenie środowiska naturalnego powoduje konieczność lepszego wykorzystania dostępnych zasobów energetycznych. Celem projektu jest również poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Projekt poprawi poziom usług w zakresie infrastruktury energetycznej (zabezpieczenie bezpieczeństwa dostaw i ograniczenia strat energii).

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:16
Liczba odsłon - 6920