poniedziałek, 15 kwietnia 2019 09:20

Informacje o przysługujących prawach i obowiązkach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  sp. z o.o. w Mielcu  z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy 39-300), przy ul. Grunwaldzkiej 3.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu 17 583 16 69.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizowaną przez MPEC Sp z o.o. w Mielcu działalnością, tj. na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dane te będziemy przetwarzać przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu przez czas określony w przepisach prawnych, z których obowiązek ich posiadania wynika;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, np. w zakresie prawa podatkowego - dane te będziemy przetwarzać przez czas określony w przepisach prawnych, z których obowiązek ich posiadania wynika;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie je niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej lub obrony przed roszczeniami, rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej i podłączania nowych odbiorców - dane te będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych celów, zgodnie z przepisami prawa,  nie dłużej niż jest to niezbędne;
 • art. 6 ust.1 lit. a) RODO – na podstawie wyrażonej zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów – do czasu wycofania zgody lub do czasu realizacji celu, na który zgoda została wyrażona, lub przez czas, na który zgoda została wyrażona;
 • art. 6 ust. 1 lit. e) – w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - dane te będziemy przetwarzać przez czas wskazany w przepisach prawnych.

Stosownie do podstawy prawnej przetwarzania, konieczność podania danych może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych może być utrudnienie lub niemożność zawarcia umowy lub realizacji wniosków itp.

W przypadku, gdy świadczenie konkretnej usługi lub przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, jej wyrażenie jest dobrowolne, lecz konsekwencją jej niewyrażenia jest brak możliwości świadczenia usługi lub przetwarzania w konkretnym celu danych. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom osób:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawnych,
 • podmiotom wspierającym MPEC Sp. o.o. w realizacji zadań związanych z zakresem wniosku i umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • podmiotom świadczącym różnego rodzaju usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej z Państwem umowy,
 • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, logistyczne, usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługi merytorycznego wsparcia, doradztwa - np. kancelariom prawnym.

Przekazanie danym podmiotom trzecim odbywa się na postawie umów zgodnych z przepisami prawa i wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarzamy, stosownie do podstawy prawnej przetwarzania – przysługują, w zakresie określonym przepisami prawa szczegółowo określone w RODO uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych,  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy są przetwarzane na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani też nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:27
Liczba odsłon - 6294