środa, 04 listopada 2020 15:33

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówień
 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.

„Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia  jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy 39-300), przy ul. Grunwaldzkiej 3

  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

  

3. Dane osobowe, przetwarzane będą na podstawie

- art. 6 ust. 1 lit. c  RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze )

- art 6 ust.1 lit. b RODO  ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy)

-art 6 ust.1 lit f RODO (  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez administratora

 w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz po udzieleniu zamówienia w celu podpisania umowy

   

4. Odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu dla zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych (zasada konkurencyjności) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Dane mogą być również udostępnione innym uprawnionym podmiotom gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa (m.in. Urząd Skarbowy,). Państwa dane osobowe mogą̨ zostać udostępnione także dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych ( firmy kurierskie, pocztowe) oraz mogą zostać przekazane podmiotom z którymi Administrator ma podpisane stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. firmie informatycznej, kancelarii prawnej wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych

   

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem prawidłowości wykonania projektu. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
W przypadku ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

   

6. Podanie danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia jest dobrowolne, ale ich nie podanie może skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy

   

7. W odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie (stosownie do art. 22 RODO);

   

8. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego posiada na zasadach określonych przepisami prawa: prawa wskazane w RODO w tym
-          na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
-          na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych osobowych;
-          na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
-          na podstawie art 17 RODO prawo do usunięcia danych, z tymże prawo to nie przysługuje w zakresie w jakim zastosowanie ma art. 17 ust. 3 lit. b) RODO
-          na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z tymże prawo to nie przysługuje w zakresie w zakresie w jakim podstawę prawną przetwarzania jej danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

   

9. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba ta uzna, że przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO;

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:24
Liczba odsłon - 1819