Sprzedaż wieży antenowej o konstrukcji kratowej z jednoczesnym jej demontażem /UNIEWAŻNIONY/
poniedziałek, 04 kwietnia 2022 11:10

Zadanie 4-PPU-2022                                                                       

Mielec, dn. 29.04.2022

Ogłoszenie o przetargu w trybie zapytanie o cenę

 

Postępowanie niniejsze jako zamówienie sektorowe którego wartość jest niższa od określonych progów unijnych prowadzone jest z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz.U. 2019.2019)

I.    Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
NIP: 817-16-67-258
BDO 000043088
tel. 17 788 89 50

   

II.  Przedmiot przetargu:

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wieży antenowej o konstrukcji kratowej z jednoczesnym jej demontażem.
 2. Rozbiórce i sprzedaży podlegają elementy stalowe bez istniejących anten oraz osprzętu i przewodów.
 3. Podstawowe dane techniczne:
  1. Wieża antenowa 3-elementowa,
  2. Wysokość pojedynczego elementu wynosi 7 m
  3. Wysokość całkowita wieży wynosi 21 m
  4. Wieża użytkowana, stan dobry.
 4. Zdjęcia wieży antenowej -przedmiotu sprzedaży - stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę

   

III. Tryb przetargu:

 1. Pisemny przetarg ofertowy.
 2. Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

    

IV. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

 1. Oferty w formie papierowej przesłać listownie lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 23.05.2022 r. do godz.13.00. w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 4-2022-PPU z dopiskiem „Oferta na zakup i demontaż wieży antenowej”.
 2. Oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia nie zostaną uwzględnione.
 3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż̇ następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zadać́ od Oferentów wyjaśnień́ dotyczących treści złożonych ofert.
 5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

    

V.   Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

 1. Przedmiot przetargu znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 3, 39-300 Mielec.
 2. W celu umówienia spotkania i dokonania wizji lokalnej w wybranym terminie należy skontaktować się z:
  Andrzej Bakota: tel. 17 788-89-74, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    

VI.   Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty.

  

VII. Warunki płatności:

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia wieży antenowej przed podpisaniem umowy sprzedaży.

      

VII. Informacja o formalnościach.

1.        Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje:
     1)        o ofertach które wpłynęły,
     2)        wyborze oferty
2.        Zamawiający powiadomi pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mailowy Oferenta o wyborze oferty wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się̨ o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę̨ oraz siedzibę̨ firmy, której ofertę̨ wybrano.
3.        Zamawiający zawrze umowę̨ (załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze, ale nie później niż̇ w terminie związania ofertą. Termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i jest dla Wykonawcy wiążący.

    

VII. Dodatkowe informacje:

 1. Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest przestrzegać zgodności wykonania prac z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami BHP.
 2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę za przedmiot przetargu.
 3. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu nie później jednak niż w terminie 7 dni od wyboru oferty.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.
 5. Wzór formularza ofertowego sprzedaży wieży antenowej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 6. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

      

VIII. Uwagi:

1.        Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę̨.

2.        Zamawiający odrzuca ofertę̨ jeżeli:

 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu zamawiającego;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3     Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:

 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
 3. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

   

Załączniki do zapytania o cenę

zał. nr 1 - Zdjęcia sprzedawanej wieży antenowej

  
Dodany Data 2022-04-04        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 2.1 MB       Pobrano Download 187

zał. nr 2 - Formularz ofertowy

  
Dodany Data 2022-04-04        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 38 KB       Pobrano Download 170

zał. nr 3 - Projekt umowy

  
Dodany Data 2022-04-04        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 57 KB       Pobrano Download 171

zał. nr 4 - Klauzula informacyjna MPEC

  
Dodany Data 2022-04-04        Zmodyfikowany Data 2022-04-04      Rozmiar Wielkość 16.11 KB       Pobrano Download 151

  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie zapisów ogłoszenia o przetargu w trybie zapytania o cenę, na podstawie Rozdziału VIII zapytania o cenę:
Zawiadamiam o unieważnieniu postępowania – znak sprawy: 4-2022-PPU
Zamawiający unieważnił postępowanie, a podstawą faktyczną unieważnienia było:
 - nie wpłynęła żadna oferta
Podstawą prawną unieważnienia postanowienia stanowi zapis Rozdziału VIII ust. 3 pkt 1 zapytania o cenę.

Poprawiony: piątek, 27 maja 2022 09:35
Liczba odsłon - 426