Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem i licencją
piątek, 24 maja 2024 12:42

4-2024-PPU                                                                                                                                     

Mielec, dn. 24.05.2024 r 

Zapytanie o cenę

Postępowanie niniejsze jako zamówienie sektorowe, którego wartość jest niższa od określonych progów unijnych, prowadzone jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych z dnia 01.12.2022 r.; z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz.U. 2019.2019).,

    

I.     Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
NIP: 817-16-67-258
BDO 000043088
tel. 17 788 89 50

   

II.    Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem i licencją.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Realizacja zamówienia nastąpi w oparciu o umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 5. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania o cenę.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę̨ upoważnioną̨ do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną̨ w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią̨ imienną). Jeżeli oferta podpisana będzie przez pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność́ z oryginałem przez notariusza.
 7. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiada wad fizycznych i prawnych.
 8. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt pochodzi z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek.
 9. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła oraz oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek.
 10. Do formularza ofertowego należy dołączyć deklarację zgodności sprzętu z CE.
 11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w formularzu ofertowym pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, aby Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

   

III.   Termin wykonania zamówienia

 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
 2. Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego
 3. Umowa zostanie podpisana w dacie wyznaczonej przez Zamawiającego.
 4. Konkretny termin podpisania umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego i jest wiążący dla Wykonawcy
 5. Koszt i ryzyko dostawy po stronie Wykonawcy.

   

IV.   Miejsce i termin składania ofert

1.   Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 06.06.2024 r. do godz.13.00. w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 4-2024-PPU.
Dodatkowo należy złożyć ofertę w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Obie złożone oferty muszą być identyczne. Za skutecznie złożoną ofertę Zamawiający uznaje ofertę, która wpłynęła w terminie w obu wymaganych formach.
2.   Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż̇ następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

    

V.    Kryteria wyboru ofert

1.   Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty.
2.   Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

     

VI.       Gwarancja

Wykonawca gwarantuje, iż na przedmiot umowy zostanie udzielona gwarancja oraz wsparcie producenta na okres 60 miesięcy z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Gwarancja zostanie udzielona na warunkach opisanych w SOPZ oraz wzorze umowy.

   

VII.  Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:
mgr inż. Jarosław Kurtyka
tel.17 788 89 98
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

VII.  Informacja o formalnościach.

1.      Zamawiający powiadomi pisemnie o wyborze oferty, na wskazany w ofercie adres e-mailowy Oferenta, wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się̨ o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę̨ firmy, i siedzibę̨, podmiotu którego ofertę̨ wybrano
2.      Zamawiający zawrze umowę̨ (załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze, ale nie później niż w terminie związania ofertą. Termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i jest dla Wykonawcy wiążący.

   

IX.   Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Zamawiającego oraz po podpisaniu końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

   

X.    Dodatkowe informacje

1.        Zamawiający poprawia w ofercie:
1.1)    Oczywiste omyłki pisarskie;
1.2)    Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
1.3)    Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę̨.

   

2.        Zamawiający odrzuca ofertę̨ jeżeli:

2.1)    Zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2.2)    Jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia;
2.3)    Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2.4)    Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu zamawiającego;
2.5)    Wpłynęła po terminie składania ofert lub wpłynęła tylko w jednej z wymaganych form ( tylko pisemnie lub tylko elektronicznie )
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3     Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859.), ( dalej: ustawa o szczególnych rozwiązaniach ) Zamawiający wyklucza z postepowania:

1)   Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi ( dalej rozporządzenie 765/2006) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających ( dalej rozporządzenie 269/2024 ) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
2)   Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3)   Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
Wykluczenie następuje na okres trwania opisanych powyżej okoliczności.
Zamawiający w przypadku wykonawcy wykluczonego zgodnie z powyższymi przesłankami:
·       odrzuca jego wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub jego ofertę,

   

4.    Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:

4.1)    Nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
4.2)    Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4.3)    Wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa w tym Zamawiający nie będzie realizował inwestycji do której niezbędny jest zakup materiałów objętych niniejszym postępowaniem ;
4.4)    Zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

    

Załączniki do zapytania o cenę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

  
Dodany Data 2024-05-24        Zmodyfikowany Data 2024-05-24      Rozmiar Wielkość 112.88 KB       Pobrano Download 95

Formularz ofertowy

  
Dodany Data 2024-05-24        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 50 KB       Pobrano Download 66

Projekt umowy

  
Dodany Data 2024-05-24        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 96.54 KB       Pobrano Download 69

Klauzula informacyjna MPEC

  
Dodany Data 2024-05-24        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 45.85 KB       Pobrano Download 65

   

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie:
Obudowa
Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie, w którym komunikacja z urządzeniem mobilnym odbywa się poprzez kabel USB? Z naszej analizy wynika, że oczekiwane rozwiązanie opierające się na komunikacji bezprzewodowej  (WiFi/BLE) jest obsługiwane jedynie przez jednego producenta, co ogranicza konkurencyjność i dostępność ofert. Połączenie kablowe USB zapewnia większe bezpieczeństwo danych w porównaniu z protokołami bezprzewodowymi, które mogą być podatne na przechwytywanie i włamania. Rozwiązanie kablowe może być również bardziej stabilne i niezawodne, szczególnie w środowiskach o słabym sygnale Wi-Fi lub zakłóceniach elektromagnetycznych.
Odpowiedź:
Komunikacja bezprzewodowa jest wymagana.

    

Pytanie:
Interfejsy sieciowe
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie rozwiązania, polegającego na:
- Zwolnieniu 4 portów z zajmowania dostępnych slotów PCIe.
- Zainstalowaniu tych 4 portów w formie karty PCIe.
- Zainstalowaniu kontrolera dyskowego w dedykowanym slocie nie zajmującym PCIe.
Powyższa modyfikacja nie wpłynie na funkcjonalność rozwiązania, ponieważ łączna liczba portów 1GB Base-T zostanie zwiększona do 8 portów. Pozwoli to na oszczędność slotów PCIe, które mogą zostać wykorzystane do innych celów. Zastosowanie dedykowanego slotu dla kontrolera dyskowego może poprawić wydajność rozwiązania. Modyfikacja ta ułatwi ewentualną późniejszą rozbudowę systemu. Zwiększy elastyczność konfiguracji
rozwiązania.
Odpowiedź:
Jeśli po zastosowaniu proponowanego rozwiązania wymagania dotyczące gniazd PCI będą spełnione, zgadzamy się na takie rozwiązanie.

   

Pytanie:
Karta zarządzania
Czy Zamawiający dopuści zastąpienie protokołu WSMAN dwoma nowocześniejszymi rozwiązaniami:
1. CIM-XML: Jest to otwarty standard zarządzania systemami, który zapewnia szeroką gamę funkcji i jest szeroko stosowany w branży IT.
2. DCMI 1.5: Jest to standard metadanych, który umożliwia łatwą wymianę i zarządzanie informacjami o zasobach cyfrowych.
Z naszej wiedzy wynika, że protokół WSMAN jest archaicznym rozwiązaniem i może stwarzać pewne ograniczenia w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa. Zastosowanie rozwiązań, tj. CIM-XML oraz DCMI 1.5 przyniesie szereg korzyści, m.in.:
- zwiększenie funkcjonalności. nowoczesne protokoły oferują szerszy zakres funkcji zarządzania systemami, co może poprawić wydajność i efektywność działania systemu.
- poprawienie bezpieczeństwa: nowe protokoły zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa danych, co może zmniejszyć ryzyko cyberataków.
- łatwiejszą integrację: nowoczesne protokoły są powszechnie stosowane i łatwiej integrują się z innymi systemami i narzędziami.
Odpowiedź:
Protokół WSMAN jest wymagany

    

Pytanie:
System operacyjny
W specyfikacji określono, że system operacyjny powinien umożliwiać dostęp dla minimum 25 użytkowników i 5 urządzeń. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostępu jedynie do usług oferowanych przez system, czy również do pulpitu zdalnego.
Odpowiedź:
Chodzi o usługi oferowane przez system

   

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: znak sprawy 4-2024-PPU

W związku ze złożoną ofertą w trybie zapytania o cenę – „Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem i licencją”. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - znak sprawy: 4-2024-PPU.

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta firmy:
System Data Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec

Oferta, którą wybrano spełnia wymagania SOPZ i jest najkorzystniejsza w kryterium cena, która jest jedynym kryterium oceny ofert w tym postepowaniu przetargowym.

Poprawiony: piątek, 07 czerwca 2024 13:45
Liczba odsłon - 296