środa, 18 stycznia 2012 11:42

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mielcu rozpoczęło działalność 1 stycznia 1998 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. Jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Miejska Mielec. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.977.500 zł.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • budynekWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 2007 3530Z).
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 2007 4321Z).
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 2007 4322Z).
  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 2007 4329Z).
  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 2007 4399Z).
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 2007 6820Z)”.

Spółka prowadzi działalność na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

PCC/131-ZTO/175/W/OKR/2007/TK - na przesyłanie i dystrybucję ciepła,

OCC/42-ZTO/175/W/OKR/2007/TK - na obrót ciepłem.

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu zajmuje znaczące miejsce na mapie Mielca w kwestii uciepłownienia miasta. W chwili obecnej miejski systemu ciepłowniczy pokrywa on około 70% zapotrzebowania na ciepło w Mielcu dostarczając je do ok. 45 tysięcy mielczan. Spółka 99,6% sprzedawanego ciepła kupuje w Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. i przesyła je sieciami wysokoparametrowymi (115oC/65oC i ciśnieniu 0,9MPa/0,2MPa) do węzłów cieplnych, gdzie następuje przetwarzanie ciepła na niskie parametry w zależności od potrzeb cieplnych Odbiorcy. Długość sieci cieplnych, którymi dostarczane jest ciepło wynosi łącznie 48km, na co składają się sieci wysokoparametrowe o długości 42km oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za węzłami grupowymi o długości 6km. Do przetworzenia nośnika ciepła z tzw. wysokich parametrów przesyłanych ze źródła ciepła na niskie parametry służy 599 węzłów cieplnych, z czego 418 sztuk stanowi własność spółki. MPEC posiada także 5 kotłowni gazowych, w których produkowane jest ok. 0,4% sprzedawanego ogółem ciepła.

W celu obniżenia własnych kosztów, a także poprawy komfortu zaopatrzenia Mielca w ciepło, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizuje program modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego. W ostatnich latach dokonano gruntownej wymiany przestarzałych węzłów na nowoczesne węzły cieplne z pełną automatyka pogodową, która pozwala na racjonalne i optymalne wykorzystanie ciepła. Dzięki czemu odbiorcy zmniejszają jego zużycie, a tym samym obniżają koszty centralnego ogrzewania. Zdecydowany wpływ na zmniejszenie kosztów przesyłu ciepła ma również sukcesywna wymiana tradycyjnych sieci kanałowych na preizolowane z systemem alarmowym wykrywania przecieków. Towarzyszy temu ciągła rozbudowa systemu monitoringu pracy sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych, co podnosi znacznie standardy świadczonych usług w zakresie dostaw ciepła.

Poprawiony: środa, 07 czerwca 2023 14:12
Liczba odsłon - 29946